Hvis vi kunne øge indholdet af varig humus i de øverste 25 cm af jordbunden fra 2 til
5 %, ville vi dermed kunne binde ca 75 tons kulstof svarende til knap 300 tons CO2 per hektar i jordbunden. Samtidigt kan
vi opnå adskillige dyrkningsmæssige benefits, som bedre vandholdningsevne, bedre
næringsstofforsyning, mindre risiko for erosion, højere udbytter, bedre kvalitet, sundere
planter, dyr og mennesker.

For at opnå en opbygning af varig humus i jorden skal kulstoffet stabiliseres, inden
det tilføres jorden, således at vi ikke igen mister det i form af CO2 til atmosfæren.
En af måderne, hvorpå kulstoffet kan stabiliseres, er ved, at organisk materiale gennemgår
en kompostering, dvs. en humusopbyggende proces, som er en biologisk
proces. Kompostering er en af de mest afgørende faktorer for opbygning af stabilt/
varigt kulstof i jorden. Der er flere metoder
til at kompostere, som f.eks. fladekompostering, mikrobiel carbonisering, biomile,
m.fl. Ud over boniteten og klimaet, afhænger humusindholdet i jorden
også i høj grad af dyrkningspraksis.

Principperne i humusopbygningen:

 1. Gød med kompost. Moden kompost er færdig, stabiliseret humus og bidrager
  mest af alle faktorer til humusopbygningen. Jo mere kompost jo hurtigere humusopbygningen
  i jorden.
 2. Gød altid oven på jorden og altid oven på en grøn afgrøde. Humusopbygning er energikrævende og har derfor brug for rodeksudater fra de levende planter. Gødskning på bar jord eller nedfældning fører til humusnedbrydning!
 3. Mindre jordbearbejdning. Undgå overløsning af jorden og vendende jordbearbejdning.
 4. Grønne marker. Tilnærmelsesvis konstant plantedække og derfor så korte perioder
  som muligt med bar jord. Især skal jord-biologien opretholdes i vinterperioden ved vinterdække.
 5. Sædskifte og blandingskulturer. Variationen af planter forøger også mangfoldigheden
  af rødder og giver dermed stabilitet i mikrobiologien. Hver planteart stimulerer et bestemt mikrobiologisk spektrum, dvs. jo flere plantearter, jo mere bredspektret og robust er mikrobiologien i jorden.

– De afledte effekter af et øget humusindhold er mange. Gødningsbehovet i det økologiske jordbrug vil mindskes, og sundheden af vores fødevarer vil øges. Ved at være med til at lave mere humus, vil landbruget også kunne yde økosystem-tjenester. Den højere jordfrugtbarhed vil give en højere artsdiversitet i jorden og dermed skabe en større diversitet over jorden. Næringsstofferne vil bindes bedre i jorden, hvormed hele udvaskningsproblematikken kan løses. Desuden vil den effektive binding af kulstof gøre, at vi kan løse klimaforandringerne.

Kategorier: Kompostering